Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

 Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ)  i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), trgovačko društvo KVADRATI UPRAVLJANJE d.o.o. (dalje u tekstu: Voditelj Obrade), koje upravlja nekretninama poštuje i uvažava privatnost posjetitelja web stranice te u nastavku ovih pravila privatnosti pruža osnovne informacije o obradi osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti odnose se na podatke koji se prikupljaju  korištenjem web stranice www.kvadratiupravljanje.hr. Informacije koje slijede imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi osobnih podataka  i upoznati Vas sa pravima ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka. Voditelj Obrade ulaže znatne napore u zaštitu osobnih podataka vodeći se načelima zakonite, poštene, transparente, ograničene, pouzdane, točne i cjelovite obrade osobnih podataka.

Voditelj Obrade poduzima razne mjere u pojedinim aktivnostima obrade kako bi na što razumljiviji i jednostavniji način informirao ispitanike o tome koje podatke prikuplja, kako ih koristi i koliko dugo pohranjuje. Kako bismo olakšali komunikaciju i informiranje svih zainteresiranih strana, javno su dostupni kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka.

 

Voditelj obrade osobnih podataka

KVADRATI UPRAVLJANJE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova ulica 33, OIB: 12203294486

e-mail adresa službenika za zaštitu podataka: szop@odkkp.hr

Kolačići (cookies)

Što su kolačići i u koje svrhe se mogu koristiti?

“Kolačić” je mala tekstualna datoteka koju mrežna stranica stvara na računalu korisnika u trenutku u kojem isti pristupi određenoj stranici, s ciljem skladištenja i prijenosa informacija. Mrežni poslužitelj (računalo na kojem se nalazi posjećena mrežna stranica) šalje kolačiće korisnikovom pregledniku (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, itd.) te se isti pohranjuju na njegovo računalo. Prilikom sljedećih posjeta, kolačići se ponovno šalju mrežnoj stranici.

Neke se radnje ne mogu izvršiti bez korištenja tehničkih kolačića, koji su u tim slučajevima neophodni za ispravan rad stranice. U drugim slučajevima stranica koristi kolačiće kako bi se korisniku pojednostavilo korištenje stranice ili kako bi se istima omogućilo korištenje posebno zatraženih usluga.

Kolačići mogu ostati u sustavu tijekom dužeg razdoblja i mogu sadržavati i jedan jedinstveni identifikacijski kod. Navedeno omogućuje stranicama koje analiziraju kolačiće praćenje načina korištenja stranice, ali i za statističke ili marketinške svrhe, odnosno za stvaranje personaliziranih korisnikovih profila, počevši od stranice koje je isti posjetio te mu pokazati i/ili poslati mu ciljane promotivne obavijesti.

 

Koji se kolačići koriste i u koje svrhe?

Ova stranica koristi različite vrste tehničkih kolačića, ali ne i kolačiće za profiliranje ili analitičke kolačiće.

Voditelj obrade niže navodi specifične kategorije korištenih kolačića, njihovu svrhu i posljedice njihova isključivanja:

 

VRSTA KOLAČIĆA SVRHA VRIJEME ČUVANJA POSLJEDICE ZBOG ISKLJUČIVANJA
Tehnički kolačići Upravljanje mrežnom stranicom. Omogućuju siguran i učinkovit rad i pretraživanje mrežne stranice. Tijekom određene sesije navigacije. Kolačići koji su potrebni za korištenje mrežne stranice, blokiranjem istih onemogućuje se rad stranice.
Funkcijski kolačići Olakšavanje navigacije i usluga pruženih korisniku u odnosu na niz kriterija koje je isti odabrao. Tijekom određene sesije navigacije. Ne bi bilo moguće izvršiti odabire koje je korisnik izvršio tijekom korištenja stranice.
Analitički kolačići Prikupljanje zbirnih informacija o korisnikovom korištenju stranice u svrhu optimizacije korištenja te samih usluga. Određuje ga treća strana. Voditelj obrade ne bi mogao prikupiti zbirne informacije.

 

Kolačići treće strane

Na ovoj mrežnoj stranici nisu prisutni kolačići trećih strana, odnosno kolačići koje stvara mrežna stranica različita od one koju korisnik trenutačno posjećuje.

 

Isključivanje i uključivanje kolačića

Korisnik je dao svoju izričitu privolu na obradu podataka korištenjem svih ili pojedinih kolačića koji su gore navedeni putem odgovarajućeg „prozora“ na naslovnoj stranici. Navedena privola predstavlja pravnu osnovu obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

Uključivanje/isključivanje pojedinih kolačića može se slobodno izvršiti i putem vlastitog preglednika (odabrati postavke te kliknuti internet, otvoriti privatnost te odabrati željenu razinu blokiranja kolačića). Osim toga, možete označiti opciju „Isključi praćenje“ koja je dostupna kod većine preglednika novije generacije.

 

Sporedne svrhe:

 

Otkrivanje trećim stranama i primateljima

Obrada Vaših osobnih podataka vrši se u skladu s ugovorom i drugim pravnim obvezama, uključujući one zakonske i/ili regulatorne koje iz istih proizlaze.

Vaši podaci se neće otkrivati trećim stranama/primateljima za njihove osobne svrhe, osim ako:
1. Vi ne date privolu;

  1. isto nije neophodno za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ugovora i zakona koje ih uređuju (npr. za zaštitu Vaših prava, itd.);

 

Osobni podaci koje Voditelj obrade obrađuje u navedene svrhe, uključuju, između ostalog:
IP adresu i kolačiće.

 

Računalna sigurnost

Voditelj obrade obrađuje samostalno i putem svojih ugovornih partnera – izvršitelja obrade, Vaše osobne podatke, uključujući one računalne (npr. logički pristup) ili podatke o prometu koji su prikupljeni ili zaprimljeni u slučaju izloženih usluga na mrežnoj stranici, u mjeri koja je nužna i razmjerna kako bi se jamčila sigurnost i sposobnost određene mreže ili poslužitelja na istu spojenog da se odupru, na pouzdanom stupnju povjerljivosti, slučajnim događajima ili nezakonitim ili zlonamjernim radnjama koje ugrožavaju dostupnost, ispravnost, integritet i povjerljivost pohranjenih ili prenesenih osobnih podataka.

 

Što ako ne pružite Vaše podatke?

Upućujemo Vas da pogledate posljedice isključenja određenih kolačića kako je navedeno u gornjoj tablici.

 

Podaci koji se prikupljaju putem rubrike „Kontakt“

Za slanje poruka putem rubrike „kontakt“ na web stranici, Voditelj Obrade prikuplja najmanje sljedeće osobne podatke:  ime, e-mail adresa i drugi osobni podaci koje sam korisnik upiše  u polje „poruka“.

Svrha prikupljanja navedenih osobnih podataka je omogućavanje potencijalnim klijentima i posjetiteljima web stranice da njenim putem stupe u kontakt sa Voditeljem Obrade  i postave upite vezane uz njegove djelatnosti. Svojevoljnim upisom svojih osobnih podataka i  označavanjem polja „Suglasan sam s obradom osobnih podataka koje sam naveo u upitu u skladu s pravilima privatnosti“, pošiljatelj  daje jasnu privolu Voditelju Obrade za obradu  osobnih podataka u skladu s odredbama ove točke.

Podaci se prikupljaju temeljem privole ispitanika koja je dana prilikom slanja poruke, sa svrhom odgovaranja na upite ispitanika.

 

Način obrade i primatelji osobnih podataka

Podaci su zaštićeni najmanje sljedećim zaštitnim mjerama: pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama koje su obvezane na povjerljivost, uz evidenciju pristupa te primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka: backup, firewall.

Osobni podaci prikupljeni putem web stranice mogu se prenositi pojedinim ugovornim partnerima Voditelja Obrade, a osobito pružatelju informatičkih usluga. Svi ugovorni partneri Voditelja Obrade preuzeli su obveze o povjerljivosti osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i ostalim primjenjivim propisima na polju zaštite osobnih podataka.

 

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Podaci prikupljeni putem rubrike „Kontakt“ se pohranjuju do povlačenja privole, a najdulje na razdoblje od 5 godina od rješavanja upita ispitanika, osim ukoliko po osnovi upita nije nastala nova i zasebna pravna osnova za obradu osobnih podataka, primjerice u slučaju sklapanje ugovora s ispitanikom.

Povlačenjem ili opozivanjem privole za obradu osobnih podataka Vaši osobni podaci se više neće koristiti, međutim povlačenje ili opozivanje iste ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njena povlačenja.

Privola se može opozvati djelomično ili u cijelosti. Privola se opoziva slanjem pisanog opoziva na adresu Voditelja Obrade ili e-mailom na adresu službenika za zaštitu podataka navedenu u uvodu.

 

Prava ispitanika

  • Pravo na pristup osobnim podacima – pravo od Voditelja Obrade dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
  • Pravo na ispravak – pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na odnose na ispitanika.
  • Pravo na brisanje – pravo od Voditelja Obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na ispitanika pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihova pohrana nije izričito dopuštena propisom.
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka – pravo od Voditelja Obrade ishoditi ograničenje obrade koje se odnose na ispitanika pod određenim uvjetima.
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu – pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka – pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
  • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.