OPĆI UVJETI POSLOVANJA U POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Kvadrati upravljanje d.o.o., Zagreb, Heinzelova ulica 33, OIB 12203294486

 

Članak 1. – Pojmovi

Posrednik: Kvadrati upravljanje d.o.o., Zagreb, Heinzelova ulica 33, OIB 122032944861.

Nalogodavac: fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.

 

Članak 2. – Opis pojedinih poslova posrednika i obveze posrednika

 1. Posrednik je dužan pažnjom dobrog stručnjaka poduzimati radnje koje se odnose na povezivanje nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina pri njezinoj kupnji, prodaji i zakupu te najmu, zamjeni i eventualnih drugim pravnim poslovima koji imaju za predmet raspolaganje pravom vlasništva ili korištenja nekretnine, sve ako je pobliže određeno ugovorom o posredovanju i ovim Općim uvjetima.
 2. U obavljanju poslova iz stavka posrednik će:
 3. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 4. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 5. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način s obzirom na vrstu nekretnine i prema dogovoru s nalogodavcem,
 7. omogućiti pregled nekretnina,
 8. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao Ugovorom o posredovanju,
 9. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 10. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 11. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 3. – Posrednička naknada

 1. Nalogodavac je Posredniku obvezan isplatiti ugovorenu posredničku naknadu za sklapanje ugovora za kojeg je Posrednik posredovao, u što je uključeno obavljanje poslova iz članka 1. st. 2. Ako je sklopljen predugovor Nalogodavac je obvezan platiti polovicu posredničke naknade pri sklapanju predugovora, a ostatak pri sklapanju glavnog ugovora.
 2. Posrednička naknada se plaća u postotku od postignute kupoprodajne cijene, tržišne vrijednosti zamijenjene nekretnine ili druge naknade prema sklopljenom ugovoru. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju, a ako nije posebno određena iznosi 6% + PDV kupoprodajne cijene, tržišne vrijednosti zamijenjene nekretnine ili druge jednokratne naknade prema sklopljenom ugovoru.
 3. U slučaju ugovora o zakupu ili najmu posrednička naknada se plaća u iznosu određenog broja mjesečnih zakupnina + PDV. Ako je ugovorena promjenjiva zakupnina tijekom trajanja ugovora o zakupu, kao referentna vrijednost uzima je prosječna mjesečna zakupnina kroz razdoblje zakupa do isteka, a kod zakupa na neodređeno vrijeme za razdoblje od 5 godina. Ako nije posebno određeno ugovorom o posredovanju, kod zakupa sa ugovorenom zakupninom prema ostvarenom prometu u poslovnom prostoru, kao mjesečna zakupnina uzima se tržišna vrijednost zakupnine. U slučaju posredovanja radi sklapanja ugovora o zakupu ili najmu, visina posredničke naknade, ako nije posebno ugovorena ugovorom o posredovanju iznosi 4 mjesečne zakupnine + PDV.
 4. Odustanak bilo koje od strane od ispunjenja predugovora, odnosno sklapanja glavnog ugovora ne utječe na obvezu Nalogodavca da Posredniku isplati naknadu za posredovanje kako je određeno ovim Općim uvjetima.
 5. Nakon prestanka ugovora o posredovanju posrednik ima pravo na ugovorenu posredniku naknadu ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka tog. Obvezu na plaćanje posredničke naknade po ovom stavku Nalogodavac ima i ako pravni posao sklopi njegov bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak, roditelj, ili pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni, izvanbračni drug, potomak, roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu.

Članak 4. – Materijalni troškovi koji ne ulaze u naknadu

 1. Nalogodavac duguje Posredniku materijalne troškove nastale tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja a u svakom slučaju pristojbe, javnobilježničke troškove, troškove putovanja izvan mjesta nekretnine.
 2. Posrednik će Nalogodavcu predati dokaze o troškovima koje je snosio.

 

Članak 5. – Trajanje ugovora o posredovanju

 1. Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme koje je određeno ugovorom o posredovanju, a ako ono nije određeno na rok od 12 mjeseci, koji se sporazumom strana može više puta produžit.
 2. Ugovor o posredovanju prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor/predugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
 3. U slučaju otkaza ugovora, Nalogodavac je dužan posredniku bez odgode naknaditi sve učinjene troškove.

Članak 6. Isključivo posredovanje

 1. Ako je Ugovorom o posredovanju ugovoreno isključivo posredovanje, Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje).
 2. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac mimo posrednika sklopio pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za posredovani posao.
 3. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice klauzule o isključivom posredovanju.

Članak 7. – Obveze Nalogodavca

 1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
 2. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, posredniku omogućiti uvid u lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, ako iste posjeduje, te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 3. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 4. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 5. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 6. isplatiti posredniku posredničku naknadu
 7. naknaditi posredniku troškove članku 4.,
 8. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
 9. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove nastale tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

Članak 8. – Završne odredbe

 1. Za sve što izričito nije utvrđeno ugovorom o posredovanju i ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi.
 2. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 01.09.2019.