Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI  Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ)  i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), trgovačko … Nastavi čitati Pravila privatnosti